BANNER

FLASH NEWS

ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃത സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ പൊന്നാനി ബി.ഇ.എം.യു.പി.സ്കൂളില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച്ച(30/01/2018) കാലത്ത് 11 മണിക്ക്

Wednesday, 30 July 2014

നരേന്ദ്ര പഞ്ചകം -ശ്രീ-രമേശ്‌ നമ്പീശന്‍\tc-{µ]©Iw

                                ]n. ctaiv \¼o-i³
                                         t^m¬ : 9497830090

                                ku-cm-{ãP-·m cp-Nn-cm-h-Xm-c:
                           \-tc-{µZm-tam-Zctam-Znhcy :
                           kp-im-k-\-kymXp-ehm-l-tImbw
                           k-am-K-tXm `m-c-XN-{I-hÀ-¯o


              _meyw k-ar-²w \n-P-bu-Æ\-©
              in-£mw kz-ta[mw k-I-em-\n Xm\n
              b-ÝmÀ-]-b-{Zm-{ãln-tX k-ss[cyw
              P-tbm-kv-Xp- tX ]m-e-I tl a-lm-ß³


                           Z-cn-{Z\m-cm-b-Wtk-h-\mÀ-°w
                           \nc-´-ct{]-cnI-bm kz-ssieym
                           A-\p-jvTntXm tb-\ a-lm{]hmk:
                           tkm--`qZ-J-Þm-h-\n]m-e-tIm-Zy


              {]mNymap-Zo-Nymw N X-Ym {]-Xo-Nymw
              Zn-im-kp kÀ-Æm-kp N Z-£n-W-kymw
              k-tcm-cp-lkym{]Xn-a{]`mh:
              k-am-lrtXm tk-h-Iam-\tk\


                           issc: kpb-{´LSnssX: kpXo-£v-ssW:
                           e-ss£y-I-\n-jvssT: ]p-cp-jmÀ-°bpssà:
                           a-lmc-tW tPXpanlmZy PmtXm
                           cmjvss{SI-`-Iv-Xm[p\ntIm \tc{µ :

No comments:

Post a Comment